Informacje ogólne

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” (CKF Stylowy) działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Zamościu nr XLIII/419/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego CKF Stylowy.

Siedzibą CKF Stylowy jest miasto Zamość, ul. Odrodzenia 9.

CKF Stylowy jest samorządową instytucją kultury realizująca zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej.

Bezpośredni nadzór nad CKF Stylowy sprawuje Prezydent Miasta Zamość zwany dalej Organizatorem.

Działalność CKF Stylowy jest finansowana z dochodów własnych, dotacji budżetowych oraz innych źródeł.

CKF Stylowy kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Organizator.

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Bubeła
Udostępniajacy: Tomasz Jagi (2011-04-07 18:50:03)
Ostatnia edycja: Tomasz Jagi (jtm) (2021-03-14 15:39:04)