Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofert na wynajem biura jednoprzestrzennego z zapleczem sanitarnym i pokojem socjalnym w budynku Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" Zamościu przy ul. Odrodzenia 9, z przeznaczeniem na działalność niesprzeczną z działalnością i wizerunkiem CKF STYLOWY (2017-09-13)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu ogłasza nieograniczony przetarg pisemny /ofert/ na wynajem biura z zapleczem sanitarnym i pokojem socjalnym w budynku Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" Zamościu przy ul. Odrodzenia 9, z przeznaczeniem na działalność niesprzeczną z działalnością i wizerunkiem CKF STYLOWY.

1. Przedmiotem wynajmu jest: biuro o powierzchni 135,62 mkw. w tym WC i zaplecze socjalne.

2. Umowa wynajmu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Warunki wynajmu:

 • utrzymanie czystości pomieszczenia wynajmowanego,
 • konserwacja oświetlenia,
 • uiszczanie opłat: 
  • za energię elektryczną według wskazań podlicznika,
  • za wodę i ścieki opłata ryczałtowa,
  • zryczałtowana opłata administracyjna w wyskości 200 zł (netto) / miesiąc za wywóz nieczystości, korzystanie z windy oraz wspólnych powierzchni. 

4. Wywoławczą stawkę czynszu ustala się na kwotę 13 zł za mkw. miesięcznie plus należny podatek VAT. W tej cenie zawarty jest koszt ogrzewania i klimatyzacji.

5. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie do 15 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

6. Czynsz może być waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

7. Właścicielem wszystkich nakładów stanowiących infrastrukturę budynku jest Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu .

8. Wszystkie nakłady poniesione przez Wynajmującego w czasie trwania umowy wynajmu przechodzą z dniem jej zakończenia na własność Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu .

9. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnień z Dyrektorem Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.

10. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni złożyć swoją ofertę, która powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej,
 • datę sporządzenia oferty,
 • proponowaną stawkę czynszu,
 • oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń,
 • podpisy: oferenta lub osób upoważnionych.

11. Oferty powinny być złożone do dnia 31.10.2017 r. do godziny 11:30.

12. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 31.10.2017 r. , o godz. 12:00, w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu ul. Odrodzenia - w pokoju nr 203.

13. Umowa najmu zawarta zostanie w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

14. Uchylenie się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu spowoduje odstąpienie od jej zawarcia.

15. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy wynajmu można zapoznać się w siedzibie Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu ul. Odrodzenia - pokój nr 209 lub 204 i telefonicznie /nr telefonu: 0-84 639-23-13/, przed otwarciem przetargu.

16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Pliki do pobrania

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Bubeła
Udostępniajacy: Tomasz Jagi (jtm) (2017-09-13 12:20:33)
Ostatnia edycja: Małgorzata Stępniewska (mstepniewska) (2017-09-14 12:18:04)